Деца в предучилищна възраст

• Подготовка за начално четене и писане

• Обогатяване речника на децата с нови думи и тяхното произношение и значение

• Разпознаване и оценяване на емоциите чрез четене на художествена литература

• Разпознаване на различни геометрични фигури

• Ориентиране в пространството и времето

• Представа за количество и свързване със съответната цифра

• Броене и различаване числата от 1 до 20

• Получаване на знания за национални и битови празници

• Изучаване нормите на поведение в празнична среда

• Получаване на представа за растенията, животните, природните явления и закономерностите

• Развиване на фината моторика чрез рисуване, моделиране и апликиране

• Придобиване на умения за работа в екип и спазване на правила при игри